Interfood és Pharma Kft.
A minőségi alapanyagok szakértője

Adatvédelmi tájékoztató

1 Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja az Interfood és Pharma Kft. (továbbiakban Interfood) által a munkavállalói személyes adatokon kívül kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat definiálja az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.

2 Változáskövetés

Az Interfood adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.interfoodpharma.hu/adatvedelem címen.

Az Interfood fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3 Általános rendelkezések

Az Interfood. a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

4 Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat az Interfood az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az Interfood által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

5 Fogalmak

Fogalom Leírás
érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
hozzájárulás Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

6 Az adatkezelő adatai

7 Az adatfeldolgozók

Az Interfood és Pharma Kft. az http://www.interfoodpharma.hu/ címen elérhető honlap, valamint az Informatikai rendszerének az üzemeltetési feladatainak ellátására külső felet von be. A külső fél felé a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeket szerződésben rögzítjük.

8 Az Interfood és Pharma Kft. adatkezelései

8.1 Önéletrajzi adatok

A honlapon / egyéb felületeken megadott elérhetőségekre (e-mail) a megadott álláshirdetésekre önéletrajz küldhető.

Adatkezelés célja Az Interfood és Pharma Kft. által meghirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy az életrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik
Adatkezelés időtartama A tárolás időtartama a felvett munkatárs próbaidejének lejárata, de maximum 6 hónap.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a jelentkezés automatikusan elutasításra kerül.


8.2 Hírlevélküldéshez megadott személyes adatok

Adatkezelés célja A www.interfoodpharma.hu honlapon hírlevélre regisztrálók számára a termékekkel és az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos hírlevél küldése
Adatkezelés jogalapja Az érintettek hozzájárulása
Kezelt adatok köre Érintett neve és e-mail címe
Érintettek köre hírlevélküldésre feliratkozók
Adatkezelés időtartama Az érintett kérésére történő törlés időpontjáig
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes.


8.3 Cookiek (Sütik)

Adatkezelés célja Az Interfood és Pharma weboldalán a cookie-kat csak a honlap működésének optimalizálása céljából kezeli.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a Cookiek működését.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok a Google Analytics által használt Cookiek, a honlap működését segítő Cookiek, valamint marketing célú Cookiek.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez
Adatkezelés időtartama A látogatást követő 1 év.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Ha az érintett nem járul hozzá a cookiek futtatásának elfogadásához, a honlapot „lassabban” böngészheti.


8.4 Kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

Adatkezelés célja Az érintettek személyre szabott kiszolgálása, valamint az érintettek kérésére árajánlat küldése, információk megadása.
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.
Kezelt adatok köre Az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez.
Adatkezelés időtartama A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 1 év.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor az ajánlatadás nem végezhető el

9 Adattovábbítás

Az Interfood és Pharma Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és az általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszeríti. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Egyéb fél felé, illetve harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

10 Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatok kezeléséhez szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések / szabályozó eszközök biztosítják, bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében:

11 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1 Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

11.2 Hozzáféréshez joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

11.3 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.4 Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

11.5 Elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll:

Azmennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

A törlés során annak kötelezettsége a bevont adatfeldolgozókra is vonatkozik.

11.6 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.7 Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

11.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást az Interfood és Pharma Kft. nem végez.

12 Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

13 Hatósági eljárás

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

14 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Termékeink

Hírek
aktualitások

Hírlevél
Az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem, elfogadom
2019.01.14.
Novio Packaging BV
Örömmel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2019 januárjától az Oosterbeek Packaging BV, Maer Flexibles Europe BVaz en Haal Verpakkingen BV összeolvad az általunk képviselt Alpha Packaging International BV-vel, melynek következtében a cégcsoport új neve Novio Packaging BV...
2018.05.02.
Az Európai Unió és a zöld tea
A Francia Egészségbiztonsági Ügynökség (ANSM) 2003-ban felfüggesztette az Exolise nevű gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét, ami 13 embernél okozott májkárosodást, ezek között Franciaországban és Spanyolországban 4 súlyos volt...
2018.01.09.
Új kollégák
Örömmel értesítjük Tisztelt Partnereinket, hogy cégünk csapata új kollégákkal bővült, akik elérhetősége a Kapcsolat menüpont alatt található
© 2017, Interfood. All rights reserved
Főoldal / Adatvédelem / Impresszum